ΙΕΣΟΕΛ
Δραστηριότητες και Συνεργασίες

 

 1. Ίδρυση - Σκοπός

Το 1997 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) συνεχίζοντας την παράδοση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), που από το 1955 παρείχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα μέλη του. Η ίδρυση του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. έγινε από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), με σκοπό την μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο ελεγκτικό επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση.
Το ΙΕΣΟΕΛ έχει, επίσης, ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και συνεχούς εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα.

 1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών επαγγελματικών σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ, για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι πάνω από 800 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται σε δύο (2) ετήσιους κύκλους σπουδών.
Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος διεξάγεται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές Α.Ε.Ι., Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαίδευση στο εξωτερικό, αλλά και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως σε φορολογικά και οικονομικά θέματα.
Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχει διαμορφώσει σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους στα ιδιόκτητα γραφεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέχεται από το ΙΕΣΟΕΛ η προαναφερθείσα μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

 1. Χορήγηση Τίτλου Σπουδών

Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται ο Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ.
Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού αποκτούν και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή μετά την προβλεπόμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, ελεγκτική προϋπηρεσία.

 1. Οργάνωση και διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων

Στο ΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από την ΕΛΤΕ η διοργάνωση και διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008 για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Ιούλιο).

 1. Συνεργασίες του ΙΕΣΟΕΛ

Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με τους κατωτέρω φορείς:
5.1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μέσω του ΙΕΣΟΕΛ και σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διοργανώσει από οκταετίας μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, που αποβλέπει στην χορήγηση Πανεπιστημιακού τίτλου MASTER σε αυτούς τους τομείς.
Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα και στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ, του πρώτου στην τάξη Πανεπιστημίου της χώρας, καθώς και την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Σ.Ο.Ε.Λ, του επίσημου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος.
Όσοι σπουδαστές του Προγράμματος αυτού ενδιαφέρονται να αποκτήσουν, πέραν του τίτλου Master, και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή συμμετέχουν μόνο στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ και ο βαθμός που επιτυγχάνουν σε κάθε μάθημα στις εξετάσεις αυτές αναγνωρίζεται ως βαθμός του αντίστοιχου μαθήματος του προγράμματος Master.

  • Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μέσω του Ι.Ε.ΣΟ.Ε.Λ. συνεργάζεται από το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική που αποβλέπει στη χορήγηση τίτλου Master στους τομείς αυτούς.

Το πλαίσιο αρχών συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το ίδιο με το προαναφερόμενο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ.  Βασικός σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. στην Βόρεια Ελλάδα.
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ αποκτούν και το μεταπτυχιακό τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ύστερα από συμπληρωματικές εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα.

  • The Association of Chartered Certified Accountants για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του ACCA
 • Κοινό Σχήμα Εξετάσεων JES (Joint Examination Scheme)

Βάσει της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Σ.Ο.Ε.Λ. και του ACCA, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων "JES"  και, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο των εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA.
Το ΣΟΕΛ έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) .  Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής , δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν τον επαγγελματικό τίτλο του ICAEW εξεταζόμενοι μόνο σε τέσσερα (4) μαθήματα του Ανώτερου Επιπέδου.
Επίσης, το ΙΕΣΟΕΛ έχει αναλάβει τη λειτουργία Προγράμματος Πιστοποίησης Μελών (ΑΜΡ) το οποίο θα επιτρέπει στους σπουδαστές του να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους και των δύο Ινστιτούτων , ΣΟΕΛ και ICAEW. Συγκεκριμένα , όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, θα μπορούν να εξεταστούν στην Ελληνική γλώσσα στα φορολογικά και νομικά μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα στα υπόλοιπα μαθήματα του ICAEW και θα γίνονται ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων ΣΟΕΛ και ICAEW.
Τα ανωτέρω κοινά σχήματα εξετάσεων (JES και ΑΜΡ) έχουν την έγκριση  της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής - ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

  • Λοιπές συνεργασίες - δραστηριότητες

Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά είναι μονοετούς ή διετούς διάρκειας.
Το ΙΕΣΟΕΛ έχει υπογράψει συμβάσεις επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας με περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του εξωτερικού, ώστε να υπάρχει κατάλληλη επιστημονική επαγγελματική εκπαίδευση και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το ΣΟΕΛ η υλοποίηση του Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των ΟΕΛ που απορρέει από το άρθρο 11 ν. 3693/2008. Στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής, το ΙΕΣΟΕΛ έχει οργανώσει με επιτυχία μέχρι σήμερα πλέον των δεκαπέντε σειρών σεμιναρίων με επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα.

 

Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, αλλά και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Ειδικότερα έχει αναλάβει την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


 

www.soel.gr