Ιστορικό του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

 

Επωνυμία:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Έτος Ίδρυσης:

1926

 

Σύντομο Ιστορικό:

Ο Εμπορικός Σύλλογος ΚΙΛΚΙΣ, συγκαταλέγεται στους παλαιότερους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Μαρτίου 1926. Η ίδρυσή του είχε ως στόχο τη συνένωση όλων των εμπόρων και επαγγελματιών της πόλης, για καλύτερη και αποτελεσματική συμβολή στην πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Από της ιδρύσεώς του έως σήμερα, ως θεματοφύλακας του θεσμού, αγωνίζεται και διεκδικεί, συσπειρώνει και οργανώνει, κινητοποιεί ανθρώπους με ανησυχίες, για δημιουργία και συμμετοχή στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα της πόλης.

Σήμερα ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και σημαντικός παράγοντας στήριξης και αρωγής της εμπορικής τάξης, μια και βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, διεθνείς ανακατατάξεις και αλλαγές.

Σκοποί:

Ως σκοπούς του έχει προτάξει:

α) Την μέριμνα για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

β) Την υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και απέναντι στα λοιπά μέλη της Ελληνικής εμπορικής τάξης.

γ) Την προαγωγή του Εμπορίου και ειδικότερα του Ελληνικού , σε συνδυασμό με τα γενικότερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Δραστηριότητα:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ως ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση που είναι, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1712/87 περί "επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπόν επαγγελματιών".
Η δραστηριότητα που αναπτύσσει για την εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται κάθε φορά από ζητήματα και προβλήματα που ενδιαφέρουν την εμπορική τάξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς δράσης του είναι:

1. Γενικότερα Συνδικαλιστικά και ειδικότερα Κλαδικά θέματα.

2. Θέματα λειτουργίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Κιλκίς.

3. Ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά θέματα.
Τα παραπάνω θέματα προωθούνται με:
α. Συμμετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές και συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., Επιμελητηρίων κλπ.
β. Συμμετοχή στις διοικήσεις ανώτερων συνδικαλιστικών οργάνων (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντροανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ. ),Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.).
γ. Έγγραφα ή παραστάσεις στις αρμόδιες για το θέμα αρχές ή φορείς.
δ. Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

5. Ενημέρωση - Εκπαίδευση - Υποστήριξη - Πληροφόρηση των μελών μέσω:
α. Σεμιναρίων - Ημερίδων - Διαλέξεων.
β. Λογιστικής και Νομικής υποστήριξης.
γ. Περιοδικού Συλλόγου "Εμπορικά Νέα"
δ. Διανομής φυλλαδίου - e-learning.

 

 

www.eskilkis.gr