ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η οικογένειά μας

Οι «Βιολογικοί Ελαιώνες Δήμας» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 5 γενεών, η οποία ασχολείται με την ελαιοκαλλιέργεια, αναδεικνύοντας την τεράστια περιβαλλοντική της σημασία, από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η αξία του ελαιόλαδου και της ελιάς είναι βαθιά ριζωμένη στις παραδοσιακές συνήθειες όλης της οικογένειας καθώς η παραγωγή τους ξεκινά από τον Ιωάννη Δήμα στο Ελληνοχώρι Κορινθίας το 1866. Η οικογένεια Δήμα έχει ελαιόδεντρα άνω των 150 ετών στα κτήματά της, τα οποία εκτός από την ιστορική τους σημασία, συμβάλουν στην ομορφιά του τοπίου, στη βιοποικιλότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγιεινή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Καθημερινό στόχο αποτελεί η ανάδειξη της ποιότητας των ελαιοπροϊόντων της Κορινθίας, η οποία γίνεται καλύτερη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια, μέσα από τη χρήση μεθόδων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Η ιστορία των βιολογικών και βιοδυναμικών μας καλλιεργειών

Στο Ελληνοχώρι Κορινθίας, σε μια περιοχή με ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καλλιεργείται η ελιά σε υψόμετρο 280 μέτρων και σε απόσταση 15 χλμ. από τον Κορινθιακό κόλπο. Τα ελαιόδεντρά της οικογένειας Δήμα, παράγουν ελιές τύπου (ποικιλίας) «Μανάκι» σε ποσοστό 70% με το υπόλοιπο 30% να αποτελείται από ψιλοελιά τύπου (ποικιλιών) «Κορωνέϊκη» και «Πατρινιά». Εκτός από τα ελαιόδεντρα, η οικογένεια Δήμα έχει επεκταθεί και στην καλλιέργεια αμπελιών και συκιών. Οι αμπελώνες παράγουν σταφύλια των ποικιλιών “Σουλτανίνα” και μαύρο σταφύλι “Αττική”. Το 2000 τα κτήματα Δήμα εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και από το 2013 οι μέθοδοι καλλιέργειας βασίζονται στις αρχές της βιοδυναμικής, προσφέροντας ποιοτικά και αγνά προϊόντα. Όλες οι καλλιέργειες έχουν βάση τον κοινοτικό κανονισμό Καν ΕΚ 834/2007 της βιολογικής γεωργίας, όπου απαγορεύεται η χρήση χημικών λιπασμάτων και τοξικών φυτοφαρμάκων και εποπτεύεται από γεωπόνο του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων “ΔΗΟ” (www.dionet.gr), ο οποίος εξετάζει και πιστοποιεί το τελικό προϊόν. Επιπρόσθετα, έχουν την πιστοποίηση του οργανισμού “Demeter“ (www.demeter.de) που ορίζει τα αυστηρά πρότυπα της βιοδυναμικής γεωργίας με γνώμονα την αγνότητα των προϊόντων και την αειφορία.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Με πίστη στην παράδοση

Τα προϊόντα της οικογένειας Δήμα είναι αγνά, κορυφαίας ποιότητας, βιολογικά και βιοδυναμικά, με πίστη στην παράδοση και απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, φιλικά προς το περιβάλλον και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε μεθόδους αναζωογόνησης του εδάφους του ελαιώνα, στην ανακύκλωση των υποπροϊόντων και άλλων διαθέσιμων οργανικών υλικών και στην αναπαραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η μέθοδος ελαιοπαραγωγής εκτός από την παραγωγή μιας άριστης ποιότητας ελαιόλαδου, περιορίζει τη μόλυνση με αγροχημικά του εδάφους, του νερού και του αέρα και συντελεί παράλληλα στη διατήρηση της ποικιλότητας πολύτιμων φυτών και ζώων. Το αποτέλεσμα είναι ο πολύτιμος αυτός χυμός της ελιάς να είναι ένα «εξαιρετικό» παρθένο ελαιόλαδο, που διατηρεί όλα του τα θρεπτικά συστατικά και τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Ελληνοχώρι Κορινθίας

Τηλ.: 27420 32664, 6972 714017

email: info@biodimas.gr

website: www.biodimas.gr

facebook: biodimas

ABOUT US
Our family

«Dimas Biological Olive Groves» is a 5 generation family run business that has been involved in olive cultivation, highlighting its enormous environmental importance since the mid-19th century. The value of olive oil and olive is deeply rooted in the traditional habits of the whole family as their production begins in 1866, by Ioannis Dimas in Elinochori of Corinth. The Dimas family has over 150 years of olive trees in their estates, which in addition to their historical significance, contribute to the beauty of the landscape, to biodiversity, to the protection of the environment and to the healthy diet of the modern man. The daily aim is to highlight the quality of oil products of Corinth, which is improved, with particular emphasis on cultivation, through the use of environmentally friendly methods.

OUR HISTORY
The history of our biological and biodynamic crops

Ellinochori is a small village situated at an altitude of 280 meters, 15 kms from the Corinthian Gulf. The soil, the
climate and the position of the village offer the ideal conditions for olive oil cultivation.
Our olive trees produce olives of variety «Manaki» at 70%, while the remaining 30% consists of minute variety
«Koroneiki» and «Patrinia».
In addition to olive trees, the Dimas family has expanded to grow vines and figs. The vineyards produce grapes of
the «Sultanina» varieties and black grapes «Attiki».
https://biodimas.gr/wp-content/uploads/2020/02/history-biological-products.jpg
In 2000 Dimas estates are integrated into the organic control and certification system and since 2013 the cultivation
methods are based on the principles of biodynamic cultivation, offering high quality and pure products.
All crops are based on the Community Regulation Reg EC 834/2007 of Organic Agriculture, which prohibits the use
of chemical fertilizers and toxic pesticides and is supervised by an agronomist of the Hellenic Organization for the
Certification of Organic Products “DIO” (www.dionet.gr), who and certifies the final product.
In addition, they have the certification of the organization “Demeter” (www.demeter.de) which defines the strict
standards of biodynamic agriculture with a view to product purity and sustainability.

OUR PHILOSOPHY
With faith in tradition

The Dimas family products are pure, top quality, biologically and biodynamically, with faith in tradition and free of pesticides, environmentally friendly and with a low environmental footprint. Organic olive cultivation is based on methods of rejuvenating the soil of the olive grove, the recycling of byproducts and other available organic materials and the reproduction and protection of the environment. This method of olive oil production, apart from producing a high quality olive oil, reduces the contamination with soil, water and air agrochemicals while helping to preserve the diversity of valuable plants and animals. The result is that this precious olive juice is an “extraordinary” virgin olive oil that retains all of its nutrients and beneficial properties.


Ellinohori Korinthias

Τel.: +30 27420 32664, +30 6972 714017

email: info@biodimas.gr

website: www.biodimas.gr

facebook: biodimas