Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» συστήθηκε και λειτουργεί από τον Μάιο του έτους 2006 με βάση το Καταστατικό Λειτουργίας της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» και με τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας που ψηφίσθηκε από  την Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών που ίδρυσαν την Οργάνωση.

Υπέβαλε αρχικά σχετική αίτηση στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας με βάση την με αρ.πρωτ. 06/14172/2-12-2003 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τότε Υπουργείου Γεωργίας).

Κατέθεσε Σχέδιο Αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1432/2003, στο οποίο αναλύονταν οι δράσεις και οι ενέργειες που θα εφήρμοζε η Ομάδα Παραγωγών προκειμένου, εντός της μεταβατικής περιόδου, να αποκτήσει τα κριτήρια του άρθρου 11 του Καν.(ΕΚ) 2200/1996.

Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε με την με αριθμό 287603/12-4-2007 Απόφαση του Υπουργού και προαναγνωρίστηκε τον Απρίλιο του έτους 2007.

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2009 υπέβαλε αίτηση για προαναγνώριση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Καν.(ΕΚ) 1580/2007 και την Κ.Υ.Α. 266355/11-02-2009 και προαναγνωρίστηκε από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας για τα προϊόντα:

1.Σπαράγγια και 2.Ακτινίδια.

Η μεταβατική περίοδος της προαναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών έληξε την 11/4/2012, περίοδο κατά την οποία η Ομάδα Παραγωγών υλοποίησε κατά το μεγαλύτερο μέρος του το Σχέδιο Αναγνώρισης και ως εκ τούτου υπέβαλε αίτηση πλήρους αναγνώρισής της ως Οργάνωση Παραγωγών (σχετική η με αριθμό 04/4792/09-05-2012 Απόφαση Αναγνώρισης), αφού πληρούσε τα κριτήρια του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 καθώς και τα κριτήρια του Καν.(ΕΚ) 543/2011.

Η Οργάνωση Παραγωγών της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» αναγνωρίστηκε αρχικά με την με αριθμ. πρωτ. 04/4792/9-5-2012 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης για τα προϊόντα: σπαράγγια και ακτινίδια ενώ στην συνέχεια, έπειτα από νέα αίτηση της, η Ο.Π. της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» αναγνωρίστηκε για τα προϊόντα: σπαράγγια, ακτινίδια, ροδάκινα, βερίκοκα και ρόδια, με την αριθμ. πρωτ. 04/971/17-01-2013.

Τέλος, σημειώνουμε το γεγονός ότι η Ο.Π. της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» υλοποιεί το πρώτο της Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών (2013-2015), με επενδύσεις που αφορούν τους εξής στόχους:- Προγραμματισμός της παραγωγής

- Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος
- Βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος και
- Προστασία του περιβάλλοντος

 

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) της «ΑΓΙΑΣΜΑ Α.Ε.» διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

- Ένα συσκευαστήριο συνολικού εμβαδού 2.400 m2 το οποίο σχεδιάστηκε την δεκαετία του 1990 και το οποίο εκσυγχρονίστηκε μερικώς το έτος 2003 αλλά κυρίως στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σταδιακής Αναγνώρισης (2007-2012), όπου έχει λάβει την τελική του μορφή και δυναμική, ώστε να ανταποκρίνονται από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των όρων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-9000 και HACCP.

- Μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος είναι καινούργιος και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες ταξινόμησης - συσκευασίας και τυποποίησης του βασικού προϊόντος (σπαράγγια) των μελών - παραγωγών. Το προϊόν (σπαράγγια) συσκευασμένο και τυποποιημένο προέρχεται μέσα από μία διαδικασία πιστοποιημένη από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας και όρων υγιεινής και ασφάλειας και υφίσταται διαδικασία ιχνηλασιμότητας και η οποία διατηρείται μέχρι την κατανάλωση.
Στον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνονται μία μηχανή διαλογής σπαραγγιών, μία μηχανή ζύγισης σπαραγγιών και δεσίματος και μία τσερκομηχανή.

- Η συντήρηση του βασικού προϊόντος (σπαράγγια) γίνεται κατ' αρχήν στο θάλαμο υδρόψυξης δυναμικότητας 40 τόνων / 24ωρο και εν συνεχεία στους τέσσερις (4) ψυκτικούς θαλάμους συνολικού όγκου 2.000 m3.
Η συντήρηση των προϊόντων των φρούτων γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους στους οποίους προγραμματίζεται η εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου.