Μήνυμα Πρύτανη προς την Ομογένεια

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μου δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθώ στους Έλληνες της Ομογένειας μέσω του ηλεκτρονικού βήματος της Ελληνικής Φωνής. Ως Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το ιστορικό του Πανεπιστημίου μας και τις δυνατότητες που παρέχει για σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.
Το Γ.Π.Α. είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αφού προέρχεται από τη μετεξέλιξη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1920. Βρίσκεται κοντά στον Κεραμεικό και είναι κτισμένο κατά μήκος της Ιεράς Οδού, της αρχαιότερης οδού της Ευρώπης.
Το Γ.Π.Α. ασχολείται με τομείς ιδιαίτερου επιστημονικού, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην μελέτη και επίλυση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα, την ελληνική ύπαιθρο, την αειφορική ανάπτυξη και γενικότερα την αρμονική συμβίωση ανθρώπου και περιβάλλοντος (βελτίωση ποιότητας τροφίμων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής, υδατοκαλλιέργειες, ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, γεωργοοικονομικές μελέτες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαύσιμα, γεωργία ακριβείας, βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία κ.α.).
Το Πανεπιστημιακό campus εκτείνεται σε μια έκταση 247 στρεμμάτων και περιλαμβάνει κήπους, δενδρώνες, φυτώρια, θερμοκήπια, αμπελώνες και πειραματικούς αγρούς. Επίσης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις εκπαιδευτικές υποδομές περιλαμβάνονται αμφιθέατρα, εργαστήρια, σύγχρονη βιβλιοθήκη, κτηνοτροφικές και υδροβιολογικές εγκαταστάσεις, γεωργικό μουσείο, κλειστό γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο, ιατρείο, εστιατόριο-κυλικείο, φοιτητική λέσχη, καθώς και γήπεδα αθλοπαιδιών. Εκτός των εγκαταστάσεών του στον Βοτανικό το Γ.Π.Α. διαθέτει αγροκτήματα συνολικής έκτασης 1.500 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της Κωπαΐδας, στη Γιαλού Σπάτων και στη Σκάλα Ωρωπού, απαραίτητα για την εκπαίδευση, και πρακτική άσκηση των φοιτητών και την έρευνα.
Κύριος σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η εκπαίδευση στις Γεωπονικές Επιστήμες, η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών, η έρευνα, η μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η συμβολή στην πρόοδο της γεωπονικής επιστήμης και της ελληνικής γεωργίας.

Το Γ.Π.Α. αποτελείται από τα ακόλουθα επτά Τμήματα:

- Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
- Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
- Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
- Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
- Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
- Γενικό

Από τα προαναφερόμενα Τμήματα τα έξι πρώτα απονέμουν πτυχίο Γεωπόνου του αντιστοίχου Τμήματος. Οι σπουδές στο Γ.Π.Α. διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη.
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση για τη δημιουργία στελεχών υψηλού επιπέδου, ικανών να μετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων γεωπονικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας όσο και στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων, καθώς και η διεξαγωγή έρευνας για την παραγωγή καινούργιας γνώσης.

Το Γ.Π.Α. παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταπτυχιακών σπουδών, μέχρι και του επιπέδου του διδακτορικού διπλώματος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που λειτουργούν στο Γ.Π.Α. είναι τα εξής:


- Επιστήμη & Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

- Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων

- Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών

- Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία

- Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας

- Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου

- Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου

- Αμπελουργία - Οινολογία

- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων

- Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γεωργική Μηχανική

- Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία


Πληροφορίες για τα Τμήματα και τα προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Π.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aua.gr.


 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΥΤΑΝΗ

Γεώργιος Ζέρβας

Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής με μακρά διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διατροφής μηρυκαστικών ζώων, παραγωγικών συστημάτων μηρυκαστικών ζώων, ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων και βιολογικής εκτροφής παραγωγικών ζώων.
Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος της European Federation of Animal Science με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
Κριτής εργασιών σε πολλά ξενόγλωσσα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση εθνικών και διεθνών Συνεδρίων.
Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που έχουν σχέση με την αξιοποίηση, βελτίωση και αξιολόγηση βοσκοτόπων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αειφόρο διαχείρισή τους από εκτατικώς εκτρεφόμενα, κυρίως, αιγοπρόβατα.
Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων (υπάρχουν σχετικές δημοσιευμένες εργασίες), έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Παγκόσμιο Συνέδριο (Βραζιλία) για τη βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων, έχει οργανώσει με τη British Society of Animal Science Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα για την παραγωγή βιολογικού γάλακτος και κρέατος από μηρυκαστικά ζώα (Organic milk and meat from ruminants), έχει αναλάβει με τον κ. J. Hermansen, ως Guest Editor, την έκδοση ειδικών τευχών του περιοδικού Livestock Production Science με θέμα "Trends and Developments in Organic Livestock Farming" (vol. 90, 2004) και "Livestock Farming Systems and their Environmental Impacts" (vol. 96, 2005).